Rejestracja znaku handlowego w Chinach

Czym jest znak towarowy?

Artykuł 2 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady:
„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
Rejestracji w Chinach może podlegać:

 • Znak handlowy (graficzny, słowny lub słowno-graficzny)
 • Patent / wzór handlowy
 • Wynalazek

Etapy rejestracji znaku handlowego (logo) w Chinach

 • Etap 1

  • Weryfikacja znaku towarowego (logo) w Chinach.
 • Etap 2

  • Wybór klasy produktu wraz z jej podklasami (max.10 podklas).
  • Wybór formy rejestracji – na osobę fizyczną lub osobę prawną.
  • Przesłanie znaku w formie jpeg lub pdf.
 • Etap 3

  • Klient dokonuje opłaty za rejestrację znaku handlowego w Chinach.
  • Składamy wniosek o rejestrację znaku handlowego klienta i nadzorujemy całą procedurę od A do Z.
  • Klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli znak handlowy nie znajduje się w bazie chińskiej, można przystąpić do procesu przygotowania dokumentów.

Z klientem ustalamy dwie kwestie:

 • Wybranie klasy, w której dany produkt się znajduje oraz jego podklasy (max.10). Przy każdej podklasie należy wybrać do niej jeden najbardziej odpowiadający firmie produkt.
 • Wybranie podklas znaku handlowego zwiększy jego ochronę prawną w Chinach.

Po ustaleniu tych kwestii zostaje skompletowany zestaw dokumentów, do których należą:

 • Kopia KRS firmy klienta i jego tłumaczenie w języku angielskim.
 • Wzór znaku handlowego w jego ostatecznej wersji (dostarcza klient).
 • Wybór klas i podklas produkty (dostarcza klient).

Skompletowane dokumenty zostają przesłane do naszego prawnika w Polsce, który sprawdza czy zostały przygotowane poprawnie.

Proces rejestracji znaku handlowego w Chinach zajmuje od 12 do 18 miesięcy.

Więcej informacji nt. rejestracji znaków towarowych w Chinach znajdą Państwo na stronie naszego partnera.